ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ แคช

เปลี่ยนรถปลอดภาระของคุณ ให้เป็นเงินสดพร้อมใช้ ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.19% ต่อเดือน* หรือเลือกระยะเวลาผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน สินเชื่อ รถยนต์ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ แคช เงื่อนไขพิเศษนี้รับสิทธิ์เฉพาะการสมัครสินเชื่อบนแอฟพลิเคชั่น เท่านั้น!

ลักษณะเด่นซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ แคช

ให้วงเงินสูง
รับอายุจดทะเบียน
สูงสุด 10 ปี
อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น
เพียง 0.19% ต่อเดือน
อนุมัติเร็ว
ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

ต้องการเงินสด แค่มีรถปลอดภาระ ก็สมัครได้

สินเชื่อรถยนต์ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ แคช เหมาะสำหรับลูกค้าที่ถือกรรมสิทธิ์รถยนต์ปลอดภาระ อายุรถไม่เกิน 10 ปี เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณก็ได้รับเงินก้อน ผ่อนได้สบายๆ สูงสุด 72 เดือน ดาวน์โหลดแอปสมัครสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช

ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช คือสินเชื่อสำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะต้องการใช้เงินสด และมีรถยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ก็สามารถยื่นขอสินเชื่อกับบริษัทฯ ได้ด้วยเงื่อนไขที่พิเศษสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 684 6500 เอกสารประกอบการขายผลิตภัณฑ์

 เอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /สำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 4. สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ/สำเนา) /หนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้าง ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน หรือเอกสารแสดงที่มาของรายได้
 5. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน /Statement ที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

เงื่อนไขในการพิจารณา

 1. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ถึง 65 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอสินเชื่อ
 2. อายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปีขึ้นไป
 3. มีรายได้ขั้นต่ำ ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท หรือ 2 เท่าของค่างวด
 4. เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพที่มีรายได้ประจำ หรือประกอบอาชีพที่สามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ และสามารถตรวจสอบได้

เอกสารเพื่อประกอบการสมัครสินเชื่อสำหรับนิติบุคคล

ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ

 • จดทะเบียนจัดตั้ง และประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สถานที่ประกอบการตั้งอยู่ในประเทศไทย
 • ดำเนินธุรกิจตามที่กฎหมายอนุญาตไม่เป็นธุรกิจต้องห้าม
  1. เอกสารดำเนินธุรกิจ

  2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ ต้องมีวัตถุประสงค์ในการเช่าซื้อ /ค้ำประกัน
  3. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
  4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /สำเนาในทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
   1. เอกสารแสดงรายได้

   2. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน /Statement ที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ
   3. เอกสารที่มาของรายได้
   4. งบการเงินฉบับตรวจสอบ และงบการเงินภายใน (ถ้ามี)
    1. เงื่อนไขผู้ค้ำประกัน นิติบุคคล

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน /ทะเบียนบ้าน
     2. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล /ทะเบียนสมรส /ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
     3. ต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในนิติบุคคล

     *รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด กำหนด

     แบบฟอร์มสมัครสินเชื่อ

     โปรดระบุข้อมูลส่วนตัวของท่าน (*ข้อมูลจำเป็น)