เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้


เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้) ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในช่องการทางสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขและ รายละเอียดต่างๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้เท่านั้น
 2. บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม ซึ่งนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อยกเว้น / ข้อจำกัดการใช้บริการ
 1. ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดยคณะผู้จัดทำของบริษัท ประกอบขึ้นจากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท การรวบรวม เรียบเรียง ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการนำเสนอบนเว็บไซต์ บริษัทมิอาจรับรองความถูกต้อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความต่อเนื่อง หรือความครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ผู้ใช้ที่ต้องการคำยืนยัน การรับรอง ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความต่อเนื่องของข้อมูล จะต้องติดต่อกับหน่วยงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความไม่เป็นปัจจุบัน ความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือความประมาทเลินเล่อใด ๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดแจ้งหรือแนะนำ บริษัทก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้และผู้อื่นใดที่ผู้ใช้ติดต่อหรือเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งสิ้น
 3. ข้อมูลในเว็บไซต์ อาจมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ บริษัทไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว จึงพึงพิจารณาด้วยวิจารณญาณของผู้ใช้เอง ดังนั้น บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ จากการใช้ข้อมูล ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความไม่ทันสมัยของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Computer Virus หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือข้อจำกัดของเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์ของ Computer หรือ ปัญหาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือการเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอำนาจหรือโดยการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของ ระบบคอมพิวเตอร์ (Unauthorized Access) หรือการทำลายข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Sabotage) หรือ การลักลอบสกัดข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ (Unauthorized Interception) หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอำนาจ (Unauthorized Use of Computer) หรือการแก้ไขหรือทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Alteration of or Damage to Computer Programs) หรือการจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (Computer Espionage) หรือการปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computer Forgery) หรือการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ (Computer Fraud) หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 4. กรณีที่เกิดความเสียหายแก่บริษัท อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใดๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ ของผู้ใช้ ผู้ใช้จะรับชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัททั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่พอใจในข้อมูลที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด เว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้แต่โดยฝ่ายเดียว
 5. ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการเสนอซื้อเสนอขายใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนรู้เห็น ในการที่ผู้ใช้หรือบุคคลใดติดต่อทำการค้า หรือธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะพึงคาดหมายได้หรือไม่ก็ตาม
 6. ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนรับบริการจดหมายข่าวบริษัท การจำหน่ายสินทรัพย์ สมัครงาน การติดต่อบริษัทเพื่อขอข้อมูล หรือส่งข้อร้องเรียนในบริการบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรอง คัดเลือกผู้ใช้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท การส่งผ่านข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ และหรือทางอีเมล์จะไม่เป็นความลับ และบริษัทสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
 7. เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ หรือความต่อเนื่อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง การใช้งานระหว่างประเทศและกฎหมายที่บังคับใช้
 8. การตีความ และการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย
 9. บริษัทสามารถระงับหรือจำกัดขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ หรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ถือว่าเป็นการกระทำให้ผู้ใช้หรือบุคคลใดเกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 10. บริษัทสามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้เว็บไซต์ ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และจะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการข้อมูลนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
 11. การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัท บริษัทสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แนวความคิด และวิธีการที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของบริษัท การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า ท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับบริษัท และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากบริษัท ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่า ท่านได้ทำการลงทะเบียนกับบริษัท โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัท

นโยบายความเป็นส่วนตัว

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว ก่อนใช้บริการนี้ คำบอกกล่าวนี้ ถือเป็นสัญญาระหว่างท่าน (ผู้ใช้) และบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด (บริษัท) ผ่านทางช่องทางบนเว็บไซต์นี้ ซึ่งผูกผันกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้ใช้ตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้ หากผู้ใช้ไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ กรุณาหยุดการเรียกใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้


นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 1. บริษัทตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนบุคคลในข้อมูลของผู้ใช้บริการ และพยายามอย่างยิ่งที่จะให้ผู้ใช้บริการได้รับความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ช่องทางนี้ สำหรับการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ของผู้ใช้กับบริษัท ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับบริษัทจะเก็บรักษา และดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อรักษาความปลอดภัย และป้องกันการนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้โดยมีเจตนาที่ไม่สุจริต ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท

ระบบรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับของข้อมูล
 1. บริษัทจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่จำเป็น ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาและประเภทที่ผู้ใช้ต้องการรับบริการของบริษัท โดยจะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นอย่างระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและประเภทบริการนั้นเป็นหลัก และจะใช้ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเนื้อหาและบริการต่างๆ ให้กับผู้ใช้โดยคำนึงถึงนโยบายการรักษาสิทธิส่วนบุคคลนี้อย่างเคร่งครัด
 2. บริษัทจะใช้ระบบการจัดการสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือจากผู้ให้บริการภายนอก โดยที่ดัชนีวัดจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าคุกกี้ (Cookie) บริษัท และ/หรือผู้ให้บริการ จะส่งข้อมูลผ่าน Cookie ไปติดตั้งไว้ที่ Web Browser ของผู้ใช้ และมีเลขอ้างอิงที่สร้างขึ้นโดยการสุ่มตัวอย่าง (Random) โดยเลขอ้างอิงนี้จะเป็นเลขอ้างถึงผู้ใช้ เพื่อผลการนับจำนวนผู้ใช้เท่านั้น
 3. บริษัทจะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการให้บริการและปรับกระบวนการดำเนินการในการรักษา ข้อมูลที่ได้รับ รวมถึงการนำไปใช้ ให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ อย่างไรก็ดีผู้ใช้บริการควรเข้าใจถึงความรับผิดชอบของตน ในการเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ (User ID) รหัสผ่าน (Password) และรหัสอื่นๆ ในบริการที่จัดเตรียมไว้ เป็นความลับ
 4. บริษัทอาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการทำธุรกรรมของบริษัท ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับบริษัท หรือเข้ามาดำเนินการในนามของบริษัท จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของบริษัทไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกพันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกอื่นใดเข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของบริษัท บุคคลภายนอกเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทด้วยเช่นกัน
 5. ในบางโอกาส บริษัทอาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับบริษัทอันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว บริษัทสงวนสิทธิ์ในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับบริษัทด้วย