CIMB Banner

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 8,000 ล้านบาท โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบริษัท มุ่งให้บริการสินเชื่อรถยนต์อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล บริการของบริษัท ประกอบด้วยบริการเช่าซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคล และรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ สินเชื่อรถเปลี่ยนเงิน สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว ปัจจุบันบริษัทมี 31 สาขา(รวมสำนักงานใหญ่) ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทุกภาคทั่วประเทศ

รายชื่อคณะกรรมการ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด

Mr.Tan Keat Jin
ประธานกรรมการ
คุณวิสิทธิ์ พึ่งพรสวรรค์
กรรมการ
คุณศศิมา ทองสมัคร
กรรมการ
คุณปิยวรรณ เธียรพรานนท์
กรรมการ
Ms.Wai Yee Boey
กรรมการ
คุณไพศาล ธรรมโพธิทอง
กรรมการ
Mr. Kwong Hon Yean
กรรมการ

จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านจริยธรรมสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น นับเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท โดยได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดมั่นเป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม การรักษาความลับ คุณธรรมในวิชาชีพ และการปฏิบัติตามระเบียบและกฏเกณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการต่อต้านคอรัปชั่น

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอรัปชั่น พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนมาตรการในการดำเนินการ เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด ท่านสามารถอ่านรายละเอียด นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นได้ที่นี่

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีช่องทางและสนับสนุน ให้ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสของเรื่องราว หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดโดยเร็วที่สุด หรือเมื่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อหรือสงสัยว่าการกระทำนั้นขัดแย้งกับนโยบายนี้ หรืออาจมีการกระทำผิดเกิดขึ้นได้ในอนาคต สามารถแจ้งผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ที่อยู่ :
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่
เลขที่ 44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :

ความเป็นมาของบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด

ปี 2561
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายให้บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด และปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 8,000 ล้านบาท มี 31 สาขา (รวมสำนักงานใหญ่) ครอบคลุมพื้นที่การให้ บริการทั่วประเทศ
ปี 2556
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,500 ล้านบาท มี 33 สาขา ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการทั่วประเทศ
ปี 2554
ภายหลังการถือหุ้นของกลุ่มซีไอเอ็มบีใน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เซ็นเตอร์ ออโต้ ลีส จำกัด
ปี 2552
กลุ่ม ซีไอเอ็มบี ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินขนาดใหญ่ของประเทศมาเลเซีย ได้เข้าซื้อหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) โดยภายหลังการเข้าถือหุ้น ได้เปลี่ยนชื่อธนาคารเป็น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2548
บริษัทได้เริ่มกลับมาให้บริการสินเชื่อเช่าซื้ออีกครั้ง หลังจากที่หยุดให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้าในช่วงหนึ่งเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศและเหตุการณ์วิกฤตสถาบันการเงินในช่วงปี 2541
ปี 2541
บมจ.กรุงไทยธนกิจ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และอีก 12 บริษัทเงินทุนได้ถูกควบรวมเข้ากับ ธนาคารสหธนาคาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) บริษัทจึงเข้ามาเป็นบริษัทในกลุ่มของธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด(มหาชน) และต่อมาบริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีทีลีสซิ่งจำกัด
ปี 2538
บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2538 ในชื่อ บริษัท เคทีทีลีสซิ่ง จำกัด โดยได้เริ่มให้บริการทางการเงินในธุรกิจเช่าซื้อและลีสซิ่งในกลุ่มของ บมจ.กรุงไทยธนกิจ จำกัด (มหาชน)
Top