คำถามที่พบบ่อย

เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ ตามประกาศฯ สคบ.2565

นายจ้างหรือเจ้าของกิจการของลูกหนี้ ต้องการแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทเพื่อขอรับความช่วยเหลือแทนลูกหนี้ในนามกลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของกิจการ ต้องดำเนินการอย่างไร

อ้างถึง หนังสือเวียนที่ ธปท.กปน.ว. 20/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 เรื่อง การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

กรณีนายจ้างหรือเจ้าของกิจการของลูกหนี้ ต้องการแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทเพื่อขอรับความช่วยเหลือแทนลูกหนี้ในนามกลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของกิจการ

กรุณาติดต่อ ทีมติดตามหนี้ โทร 02 491 5555 จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น.

ช่องทางการสมัครเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ และ โครงการพักชำระหนี้ มีอะไรบ้าง

บริษัทเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ และ โครงการพักชำระหนี้ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

1) ช่องทาง Website ที่ www.cimbthaiauto.com

ผู้เช่าซื้อสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านหน้าจอ Website ของบริษัท

2) ช่องทางสาขาของบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด

ผู้เช่าซื้อสามารถขอคำปรึกษาและการช่วยเหลือ ขั้นตอนการสมัครผ่านหน้าจอ Website ที่สาขาของบริษัท 

ผู้เช่าซื้อจะทราบผลการพิจารณาการสมัครเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ หรือ โครงการพักชำระหนี้ ได้อย่างไร

กรณีผู้เช่าซื้อสมัครโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้

 • ผู้เช่าซื้อต้องพิมพ์ใบชำระค่างวดจากหน้าจอ Website หรือถ่ายรูปบาร์โค๊ด (barcode) นำไปชำระตามช่องทางที่บริษัทกำหนดภายใน 7 วัน นับจากวันที่สมัคร และต้องไม่เกินวันที่ 27 ของเดือน
 • บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาทาง SMS ภายใน 5 วันทำการ  หลังจากบริษัทได้ตรวจสอบการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย


กรณีผู้เช่าซื้อสมัครโครงการพักชำระหนี้

 • หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อย บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาทาง SMS ภายใน 5 วันทำการ 

ผู้เช่าซื้อต้องลงนามในสัญญาแนบท้ายโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้(ปรับโครงสร้างหนี้) อย่างไร

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2563

กดเพื่ออ่านรายละเอียด

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เช่าซื้อ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวได้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cimbthaiauto.com

โดยการยืนยันตัวตนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เช่าซื้อ ตามที่ผู้เช่าซื้อได้แจ้งไว้ ด้วย OTP (รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว)

และลงนามยืนยันการสมัครด้วยวิธีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิคส์ E-Signature ด้วย OTP เพื่อนำไประบุในสัญญาแนบท้ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้เช่าซื้อ(ลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้)

ดังนั้นจึงไม่มีการลงนามในสัญญาแนบท้ายฯ ด้วยปากกา ทั้งผู้เช่าซื้อ และผู้ให้เช่าซื้อ(บริษัท)

ช่องทางการให้ความยินยอมการเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ (สำหรับผู้ค้ำประกัน)

ประกาศ : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 กรณี สัญญามีผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกัน จะต้องดำเนินการให้ความยินยอมการเข้าร่วมโครงการลดค่างวด-ขยายเวลาชำระหนี้ ผ่าน www.cimbthaiauto.com โดยการลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน และกรอก OTP เพื่อยืนยันการให้ความยินยอม ซึ่งจะดำเนินการได้หลังจากผู้เช่าซื้อ สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช คืออะไร

 • บริการทางการเงินสำหรับบุคคลที่มีกรรมสิทธิ์รถยนต์เป็นของตนเองต้องการขอวงเงินสินเชื่อกับบริษัท โดยนำรถมาเป็นหลักประกันในการยื่นขอสินเชื่อ
 • เป็นการให้กู้ยืมเงินแก่บุคคลที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถ โดยโอนทะเบียนรถเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ลูกค้ายังคงสามารถครอบครองและใช้ประโยชน์ของรถได้ตามปกติ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช

 • ลูกค้ามีรถยนต์เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
 • ลูกค้านำรถยนต์มาขายให้บริษัท และขอทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์รถคันดังกล่าวกลับคืนไป
 • ลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้บริษัท และบริษัทจ่ายเงินค่ารถยนต์ให้กับลูกค้า
 • ลูกค้ายังคงเป็นผู้ครอบครองรถ เมื่อลูกค้าชำระค่างวด และค่าธรรมเนียมจนครบถ้วนตามสัญญาบริษัทดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่ลูกค้า

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช

 • ลูกค้านำรถยนต์มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ แต่ยังคงครอบครอง และใช้รถได้ตามปกติ
 • อัตราดอกเบี้ยถูกกว่าเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล
 • ผ่อนนาน สูงสุด 72 เดือน
 • ฟรี....บริการถึงบ้าน (ภายในเขตพื้นที่บริการของบริษัท)

อัตราดอกเบี้ย คิดอย่างไร

คิดอัตราดอกเบี้ย แบบคงที่ (Flat Rate) ทั่งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทรถ ปีจดทะเบียนรถ และระยะเวลาการผ่อนชำระ คลิกดูรายละเอียด "ประกาศอัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียม"

ทั้งนี้มีการแปลงเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) สูงสุดไม่เกิน 15% ตามประกาศฯ สคบ.2565 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา
 • อายุ ระหว่าง 20-65 ปี (รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 70 ปี)
 • อาชีพ พนักงานมีรายได้ประจำ /เจ้าของกิจการ /ค้าขาย
 • อายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • รายได้ เฉลี่ยขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน หรือ 2 เท่าของค่างวด

คลิกดูรายละเอียด "คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อและเอกสารประกอบการพิจารณา"

ต้องการสอบถามรายละเอียด ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช สามารถติดต่อได้ที่ไหน

 ช่องทางการติดต่อ ดังนี้

 1. ช่องทาง Call Center : 02 684 6500
 2. ช่องทาง Website : www.cimbthaiauto.com
 3. กรุงเทพ และปริมณฑล ติดต่อสำนักงานใหญ่ และต่างจังหวัดติดต่อสาขาในพื้นที่ ในช่วงเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
 4. ติดต่อผ่านทางสาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หรือบริษัทฯ ในกลุ่มธนาาร ซีไอเอ็มบี ไทย 

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ และเงื่อนไขการขอซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช และสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว

บุคคลธรรมดา หรือเจ้าของกิจการที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ คลิกดูรายละเอียด

ประเภทรถยนต์ที่รับทำ ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช มีอะไรบ้าง

รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ หรือรถSUVเอนกประสงค์ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

วงเงินกู้ได้สูงสุดเท่าไหร่

วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

ระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานแค่ไหน

 ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ 

เงื่อนไขกรณีผิดนัดชำระหนี้

 1. สำหรับสัญญาที่มี วันที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 10 มกราคม 2566
* ลูกค้าบุคคลธรรมดา คิดในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) ที่ระบุไว้ในสัญญาบวกร้อยละ 3 ต่อปี รวมไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปีโดยคำนวณจากจำนวนเงินค่างวดเช่าซื้อที่ผิดนัดในแต่ละงวด ทั้งนี้อาจมีการนำค่างวดที่ชำระมาหักชำระค่าเบี้ยปรับ และค่าทวงถามหนี้ก่อนที่จะนำเงินที่เหลือไปหักชำระค่างวด
* ลูกค้านิติบุคคล คิดในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) ที่ระบุไว้ในสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปีโดยคำนวณจากจำนวนเงินต้นของค่างวดเช่าซื้อที่ผิดนัดในแต่ละงวด ทั้งนี้การคิดคำนวณเป็นไปตามประวัติและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้เช่าซื้อตามที่บริษัทกำหนด

2. สำหรับสัญญาที่มี วันที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
* ลูกค้าบุคคลธรรมดา คิดในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยคำนวณจากยอดเงินที่ผิดนัดชำระนับตั้งแต่วันที่ผิดนัดชำระจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น
* ลูกค้านิติบุคคล คิดในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) ที่ระบุไว้ในสัญญา บวกเพิ่มอีกไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินต้นของค่างวดเช่าซื้อที่ผิดนัดในแต่ละงวด ทั้งนี้การคิดคำนวณเป็นไปตามประวัติและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้เช่าซื้อตามที่บริษัทกำหนด

กรณีที่ลูกค้าผิดนัดชำระค่างวดติดต่อกัน 3 งวด บริษัทจะออกหนังสือบอกกล่าวให้ชำระเงินค่างวดที่ค้างนั้นภายใน 30 วัน และหากลูกค้าไม่มีการชำระ บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและกลับเข้าครอบครองรถยนต์คันเช่าซื้อคืนได้

อยากสอบถามค่างวดผ่อนชำระ หรือยอดคงเหลือ ทำอย่างไร

ทราบค่างวดผ่อนชำระง่ายๆ ได้โดยติดต่อสอบถาม Call Center 02 684 6500

สนใจสมัครและต้องการสอบถามรายละเอียด ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช ได้ที่ไหน

ช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1. ช่องทาง Call Center : 02 684 6500
2. ช่องทาง Website : www.cimbthaiauto.com
3. กรุงเทพ และปริมณฑล ติดต่อสำนักงานใหญ่ และต่างจังหวัดติดต่อสาขาในพื้นที่ ในช่วงเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
4. ติดต่อผ่านทางสาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย หรือบริษัทฯ ในกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

มีช่องทางการชำระเงินใดบ้าง

ลูกค้าของบริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด สามารถชำระเงินได้หลายช่องทาง ดังนี้

1. นำบัตรชำระค่างวดเช่าซื้อรถยนต์(บัตรแข็งที่บริษัทฯจัดส่งให้)

2. นำแบบฟอร์มการชำระเงิน Pay in slip เพื่อเข้าบัญชี บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด ติดต่อชำระเงินที่ตัวแทนรับชำระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้

กรณีไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ หรือต้องการเปลี่ยนที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร หรือขอสำเนาทะเบียนรถต้องทำอย่างไร

ลูกค้าสามารถติดต่อ Call Center : 02 684 6500 หรือ www.cimbthaiauto.com

การปิดบัญชีก่อนกำหนดทำได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการจาก Call Center : 02 684 6500

  1. สำหรับสัญญาที่มี วันที่ทำสัญญาก่อนวันที่ 10 มกราคม 2566
  การชำระหนี้ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลูกค้าจะได้สิทธิ ส่วนลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามสัญญาลง 50% ตามประกาศฯ สคบ.2561

  2. สำหรับสัญญาที่มี วันที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
  การชำระหนี้ปิดบัญชีก่อนกำหนด ลูกค้าจะได้สิทธิ ส่วนลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระตามสัญญา ตามประกาศฯ สคบ.2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    สําหรับบุคคลธรรมดา
        - กรณีชําระค่างวดมาแล้วไม่เกินหนึ่งในสามของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา จะได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่า 60%
        - กรณีชําระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามแต่ไม่เกินสองในสามของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา จะได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่า 70%
        - กรณีชําระค่างวดมาแล้วเกินกว่าสองในสามของค่างวดเช่าซื้อที่ระบุไว้ในสัญญา จะได้รับส่วนลดทั้งหมด

    สําหรับนิติบุคคล
        - จะได้รับส่วนลดไม่น้อยกว่า 50% ของดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระโดยคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

โดยจะต้องชำระค่างวดคงเหลือและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งจำนวนในคราวเดียว และต้องชำระเบี้ยปรับค่าติดตามหนี้ (ถ้ามี) ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศและระเบียบของบริษัทฯ 

นิติบุคคลสามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่

นิติบุคคลก็สามารถขอสินเชื่อรถเปลี่ยนเงินได้ คลิกดูรายละเอียด

ยังผ่อนไม่หมด สามารถขายรถได้หรือไม่ การโอนกรรมสิทธิ์มีเงื่อนไขในการดำเนินการอย่างไร

ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ระหว่างการผ่อนชำระคืนและยังผ่อนไม่ครบตามสัญญาเช่าซื้อ แต่มีความจำเป็นหรือต้องการขายรถก่อน (การโอนกรรมสิทธิ์) ห้ามนำรถไปขายต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเนื่องจากกรรมสิทธิ์ยังเป็นของบริษัทฯ ขอให้ลูกค้าติดต่อสอบถามเงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์จากเจ้าหน้าที่การตลาดในพื้นที่ให้บริการหรือติดต่อ Call Center : 02 684 6500 หรือ www.cimbthaiauto.com เพื่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
ข้อควรระวัง : ลูกค้าไม่ควรส่งมอบรถให้บุคคลอื่นก่อนการทำเรื่องโอนกรรมสิทธิ์กับบริษัทให้เสร็จสมบูรณ์ เพราะตามสัญญาเช่าซื้อ ลูกค้ายังคงอยู่ในฐานะผู้เช่าซื้อซึ่งมีภาระหน้าที่ในการผ่อนชำระค่างวด

หากรถขาดต่อภาษีรถยนต์ สามารถยื่นขอ ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช ได้หรือไม่

หากรถขาดต่อภาษีรถยนต์ ลูกค้าต้องดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ให้เรียบร้อยด้วยตนเองที่ขนส่ง ก่อนมายื่นขอสินเชื่อหรือสามารถใช้บริการของบริษัทเพื่อให้ดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ก็ได้

รถติดไฟแนนซ์ที่อื่นอยู่สามารถมารีไฟแนนซ์กับบริษัท ได้หรือไม่

ลูกค้าต้องดำเนินการปิดภาระหนี้กับผู้ให้สินเชื่อรายเดิมก่อน จึงจะสามารถยื่นขอสินเชื่อรถเปลี่ยนเงินกับทางบริษัทฯได้

การทำประกันภัยรถยนต์

ประโยชน์ของการทำประกันภัย เพื่อเป็นการคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ เช่น อุบัติเหตุรถหาย โดยลูกค้าจะต้องทำประกันภัยรถยนต์ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันภัยกับบริษัทประกันตามรายชื่อที่บริษัทแนะนำ หรือกับบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือรายอื่นๆ ก็ได้

การทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ

ประโยชน์ของการทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ เป็นการคุ้มครองวงเงินสินเชื่อรถยนต์หากผู้กู้เสียชีวิต บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระหนี้ตามวงเงินประกันแทนผู้กู้ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ ทั้งนี้การทำประกันคุ้มครองสินเชื่อไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

ข้อสงสัยและร้องเรียนการให้บริการ

ลูกค้าสามารถติดต่อ Call Center : 02 684 6500 หรือ www.cimbthaiauto.com
Top