เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการต่าง ๆ เหล่านี้โดยละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ และหน้าจอใด ๆ ของเว็บไซต์ หมายถึงท่านตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการข้างล่างนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการข้างล่างนี้ กรุณาหยุดการเข้าเว็บไซต์ในขณะนี้


เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ
 1. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการจัดให้มีเว็บไซต์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป (ผู้ใช้) ที่ต้องการทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในช่องการทางสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่ผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขและ รายละเอียดต่างๆ ตามที่ปรากฎอยู่ในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้เท่านั้น
 2. บริษัทเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และรูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฎ ในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม ซึ่งนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด นอกจากได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อยกเว้น / ข้อจำกัดการใช้บริการ
 1. ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นโดยคณะผู้จัดทำของบริษัท ประกอบขึ้นจากตัวแทนของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท การรวบรวม เรียบเรียง ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการนำเสนอบนเว็บไซต์ บริษัทมิอาจรับรองความถูกต้อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความต่อเนื่อง หรือความครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อการใช้ในทางการค้าหรือประโยชน์อื่นใด บริษัทสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ผู้ใช้ที่ต้องการคำยืนยัน การรับรอง ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ความเป็นปัจจุบัน และความต่อเนื่องของข้อมูล จะต้องติดต่อกับหน่วยงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบโดยตรง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย สูญเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความไม่เป็นปัจจุบัน ความผิดพลาด ความล่าช้าของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ หรือความประมาทเลินเล่อใด ๆ ไม่ว่าจะมีผู้ใดแจ้งหรือแนะนำ บริษัทก่อนหน้าเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดปัญหาดังกล่าวหรือไม่ ผู้ใช้ยอมรับและตระหนักดีว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ของผู้ใช้และผู้อื่นใดที่ผู้ใช้ติดต่อหรือเกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งสิ้น
 3. ข้อมูลในเว็บไซต์ อาจมีการแสดงความเห็น ข้อแนะนำ หรือบทความจากหลายแหล่ง กรณีเช่นนี้ บริษัทไม่ยืนยันความถูกต้องแน่นอน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าว จึงพึงพิจารณาด้วยวิจารณญาณของผู้ใช้เอง ดังนั้น บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดต่อผู้ใช้หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายใดๆ จากการใช้ข้อมูล ไม่ว่ากรณีใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด ความไม่ทันสมัยของข้อมูล การขาดความต่อเนื่องในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก Computer Virus หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือข้อจำกัดของเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์ของ Computer หรือ ปัญหาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือการเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอำนาจหรือโดยการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยของ ระบบคอมพิวเตอร์ (Unauthorized Access) หรือการทำลายข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Sabotage) หรือ การลักลอบสกัดข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ (Unauthorized Interception) หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยปราศจากอำนาจ (Unauthorized Use of Computer) หรือการแก้ไขหรือทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Alteration of or Damage to Computer Programs) หรือการจารกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ (Computer Espionage) หรือการปลอมแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Computer Forgery) หรือการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ (Computer Fraud) หรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
 4. กรณีที่เกิดความเสียหายแก่บริษัท อันเนื่องมาจากการดำเนินคดี การบังคับใช้สิทธิเรียกร้อง การชดเชยค่าเสียหาย ความรับผิดใดๆ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดสืบเนื่องจากการใช้เว็บไซต์ ของผู้ใช้ ผู้ใช้จะรับชดใช้ความเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัททั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีดังกล่าวจะเกิดจากการที่ผู้ใช้ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้หรือไม่ ทั้งนี้หากผู้ใช้ไม่พอใจในข้อมูลที่แสดงหรือไม่พอใจในเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการนี้ข้อใด ผู้ใช้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด เว้นแต่ผู้ใช้สามารถระงับการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้แต่โดยฝ่ายเดียว
 5. ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ จะไม่ถือว่าเป็นคำแนะนำในการเสนอซื้อเสนอขายใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีส่วนรู้เห็น ในการที่ผู้ใช้หรือบุคคลใดติดต่อทำการค้า หรือธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะพึงคาดหมายได้หรือไม่ก็ตาม
 6. ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนรับบริการจดหมายข่าวบริษัท การจำหน่ายสินทรัพย์ สมัครงาน การติดต่อบริษัทเพื่อขอข้อมูล หรือส่งข้อร้องเรียนในบริการบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการกลั่นกรอง คัดเลือกผู้ใช้ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท การส่งผ่านข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ และหรือทางอีเมล์จะไม่เป็นความลับ และบริษัทสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้
 7. เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม ทั้งนี้เป็นเพียงการให้บริการเพื่อความสะดวกเท่านั้น ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีอำนาจควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ หรือความต่อเนื่อง หรือความเป็นปัจจุบัน ความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์ ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจมีข้อจำกัดในการที่ผู้ใช้จะนำไปเผยแพร่อีกต่อหนึ่งตามกฎหมายลิขสิทธิ์ ดังนั้นผู้ใช้จะต้องติดต่อขออนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในข้อมูลดังกล่าวจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง การใช้งานระหว่างประเทศและกฎหมายที่บังคับใช้
 8. การตีความ และการบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย
 9. บริษัทสามารถระงับหรือจำกัดขอบเขตการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ หรือปรับปรุงข้อมูลต่างๆ เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่ต้องคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ใดๆ ทั้งสิ้น และไม่ถือว่าเป็นการกระทำให้ผู้ใช้หรือบุคคลใดเกิดความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 10. บริษัทสามารถปฏิเสธสิทธิในการใช้เว็บไซต์ ทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และจะไม่ยกเว้นเงื่อนไขการให้บริการข้อมูลนี้ไม่ว่าส่วนใดให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้น เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
 11. การให้ข้อมูลต่าง ๆ ต่อบริษัทโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จะถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัท บริษัทสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ แนวความคิด และวิธีการที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าเป็นการเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ของบริษัท การสมัครใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือการให้ข้อมูลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการแสดงว่าท่านได้อ่าน และตกลงตามเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการที่ระบุในเว็บไซต์นี้ และเพื่อเป็นการแสดงว่า ท่านต้องการที่จะลงทะเบียนไว้กับบริษัท และต้องการที่จะได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ จากบริษัท ซึ่งการให้ข้อมูลดังกล่าวของท่านจะถือว่า ท่านได้ทำการลงทะเบียนกับบริษัท โดยท่านจะเป็นบุคคลผู้มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัท

ประกาศความเป็นส่วนตัว

 

ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

เรียน ท่านลูกค้าที่ใช้บริการ รวมทั้งท่านนักลงทุน/ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของท่าน

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และพยายามมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

•  ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้างที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม โดยที่ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทฯ เกี่ยวกับตัวท่านเอง หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน (“ท่าน”) ซึ่งรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ผู้แทน ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับประโยชน์จากการทําธุรกรรมในทอดสุดท้าย (Ultimate Beneficial Owner) ของท่านในกรณีที่ท่านเป็นนิติบุคคล และข้อมูลที่บริษัทฯ รับทราบจากการที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ และข้อมูล ทางการตลาดที่ท่านประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ ส่งให้แก่ท่าน นอกจากนี้ ยังรวมถึงนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของบุคคลดังกล่าว

•  บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

•  บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลใดบ้าง

•  ทางเลือกที่บริษัทฯ นำเสนอให้แก่ท่าน รวมถึงวิธีการเข้าถึง และดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นปัจจุบัน

•  สิทธิที่ท่านมีต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้แก่อะไรบ้าง และกฎหมายนั้นปกป้องคุ้มครองท่านอย่างไร

1 . การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ และสภาพของผลิตภัณฑ์ บริการ และ/หรือธุรกรรมที่ท่านร้องขอ

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง

•  เมื่อท่านสมัครใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทฯ

•  บทสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างท่านกับบริษัทฯ หรือสำนักงานสาขา รวมถึงการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ อีเมล์ บันทึกข้อความ หรือวิธีการอื่นใด

•  เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ และซอฟต์แวร์ทางอินเทอร์เน็ตอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางนโยบายสำหรับคุกกี้ของบริษัทฯ

•  ข้อมูลที่ได้จากเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัย หรือเอกสารอื่นๆ

•  การตรวจสอบ และคำชี้แจงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเงิน

•  แบบสำรวจลูกค้า

•  เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับบริษัทฯ

•  เมื่อท่านทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปรากฎแก่สาธารณะอย่างชัดแจ้ง รวมถึงเปิดเผยข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดีย (social media) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะเลือกเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเลือกให้ปรากฎต่อสาธารณะเท่านั้น

•  เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น นายจ้างของท่าน ลูกค้าของบริษัทฯ หน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นใด เป็นต้น

•  เมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนักลงทุน/ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของท่าน โดยตรงและหรือ จากการรวบรวมข้อมูลโดยนายทะเบียนหลักทรัพย์ อาทิ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

ในบางกรณีบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ และออฟไลน์เพิ่มเติม รวมถึงการเก็บรวบรวมในเชิงพาณิชย์จากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลจากหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต (รวมถึงบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ) บริษัทฯ อาจรวมข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ในบางกรณีบริษัทฯ อาจว่าจ้างบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมแหล่งข้อมูลออนไลน์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของบริษัทในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเข้าชมของท่าน ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จะแจ้งเตือน และเสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านสามารถปฏิเสธการเก็บรวบรวมดังกล่าวได้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง

•  ข้อมูลส่วนตัว : ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานภาพการสมรส หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หมายเลขอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ปรากฏอยู่บนเอกสารที่รัฐออกให้เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สัญชาติ รูปปรากฎในหนังสือเดินทาง ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ข้อมูลการยืนยันตัวตน ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากท่านจากคำถามยืนยันตัวตนของบริษัทฯ (เช่น รหัสผ่าน คำตอบในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน PINs ข้อมูลการจดจำใบหน้าและเสียง เป็นต้น) ภาพถ่าย ภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) และหมายเลขทะเบียนรถ

•  ข้อมูลครอบครัว : ชื่อ และข้อมูลการติดต่อของสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งคู่สมรส และบุตร

•  ข้อมูลการติดต่อ : ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ และรายละเอียดโปรไฟล์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย (social media)

•  ข้อมูลการศึกษา : รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา และคุณสมบัติของท่าน

•  ข้อมูลทางการเงิน : ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต ชื่อผู้ถือรายละเอียดบัญชี บันทึกคำสั่ง รายละเอียดธุรกรรม และรายละเอียดคู่สัญญา

•  ข้อมูลการทำธุรกรรม : ชื่อนามสกุลของผู้รับประโยชน์ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการโอนเงินผ่านบริษัทฯ ของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

•  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ : ที่อยู่ IP คุกกี้ บันทึกกิจกรรม ข้อมูลระบุตัวตน ตัวระบุออนไลน์ ค่าเอกลักษณ์ประจำอุปกรณ์ (unique device identifiers) และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

•  ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด (CCTV) และข้อมูลทางภูมิศาสตร์ : ข้อมูลที่แสดงถึงตำแหน่งการถอนเงิน หรือการชำระเงินเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หรือเพื่อระบุตำแหน่งของสาขาบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับท่าน

•  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive personal data) : ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำหนดเป็นการเฉพาะ ซึ่งรวมถึงข้อมูลของท่านเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อท่านในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

2 . การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการเช่นว่านั้น ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย

บริษัทฯ จะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานต่อไปนี้ในการ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

•  เมื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาที่บริษัทฯ ทำไว้กับท่าน (ฐานการปฏิบัติตามสัญญา) - กล่าวคือ เมื่อบริษัทฯ ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะให้บริการแก่ท่านตามสัญญา หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญากับท่าน

•  เมื่อเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ (ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย) - กล่าวคือ เมื่อบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือภาระข้อผูกพันตามกฎหมาย

•  เมื่อเป็นผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ (ฐานผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย) - กล่าวคือ เมื่อบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายอนุญาต เว้นแต่ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ นั้นมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน และ/หรือ

•  เมื่อท่านให้ความยินยอม (ฐานความยินยอม) - กล่าวคือ เมื่อท่านให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง

วัตถุประสงค์ และฐานทางกฎหมายที่บริษัทฯ ใช้ ในการ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็น ดังต่อไปนี้


วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ /หรือเปิดเผย ข้อมูล
ส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และ /หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์ และบริการ

• เพื่อสอบทาน ยืนยันตัวตน และตรวจสอบข้อมูลเครดิตของท่าน

• ฐานการปฏิบัติตามสัญญา

• เพื่อให้บริการ และ/หรือส่งมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

• เพื่อดำเนินการ และจัดการการชำระเงิน

• เพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และท่าน หรือธุรกิจของท่าน

• เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ ข้อความ โซเชียลมีเดีย ( social media ) ไปรษณีย์ หรือติดต่อสื่อสารกันซึ่งหน้าเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของบริษัทฯ ข้อมูล ข่าวสารใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการตลาด เช่น การแจ้งปิดสาขา เป็นต้น

• เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการที่เกี่ยวกับประกัน และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

• เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเครดิต และพฤติกรรมการชำระหนี้ของท่านอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการให้สินเชื่อ

• เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่เป็นข้อมูลศาสนา ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลชีวภาพ ( biometric ) เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลจำลองม่านตา ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนของท่าน และ/หรือทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัล สาขา เว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใด

•  ฐานความ ยินยอม

•  ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

การดำเนินการตามหน้าที่ตามกฎหมาย

• เพื่อนำส่งรายงานตามระเบียบข้อบังคับแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• เพื่อป้องกัน และตรวจจับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยผ่านกระบวนการรู้จักลูกค้า ( Know Your Customer - KYC ) (เพื่อระบุ และพิสูจน์ตัวตนของท่าน ตรวจสอบรายละเอียดของท่านกับรายการบทลงโทษ และตรวจสอบประวัติของท่าน) และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ( Customer Due Diligence – CDD ) ตามกฎหมายป้องกัน และปราบปรามการ ฟอกเงิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

•  ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

• เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานซึ่งสามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ( https :// www . oic . or . th )

• ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

• เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ

การให้ความสนับสนุนลูกค้า

• เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ท่าน และให้การสนับสนุนท่านอย่างมืออาชีพ

•  ฐานการปฏิบัติตามสัญญา

• เพื่อติดต่อท่านผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ

• เพื่อตอบคำถาม และบันทึกการติดต่อ ความคิดเห็น และ/หรือข้อร้องเรียน

• เพื่อดำเนินการตามคำสั่ง หรือคำร้องของท่าน เช่น การขอแก้ไขข้อมูล การร้องขอเอกสาร เป็นต้น

การปฏิบัติการทางธุรกรรม

• เพื่อระบุประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการ

•  ฐานการปฏิบัติตามสัญญา

•  ฐานผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

• เพื่อดำเนินธุรกิจและปรับปรุงกิจกรรมทางธุรกิจ

• เพื่อจัดทำรายงานทางสถิติ การวิจัยทางการตลาด รายงานวิเคราะห์ที่ไม่เกี่ยวกับการตลาด หรือการส่งเสริมการขาย

• เพื่อวางแผนการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

• เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับ และปรับปรุงผลประกอบการ

ความปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยง

• เพื่อป้องกันอาชญากรรม และจัดการความปลอดภัย (เช่น การใช้กล้องวงจรปิด ซึ่งจะทำการ บันทึกภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงของท่าน เป็นต้น)

•  ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

•  ฐานผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

•  ฐานการปฏิบัติตามสัญญา

• เพื่อสืบสวน รายงาน และป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน

• เพื่อบริหารความเสี่ยง

• เพื่อตรวจสอบภายใน

• เพื่อขอคำแนะนำ และ/หรือให้คำแนะนำด้านกฎหมายภายในบริษัทฯ

การตลาด

• เพื่อพัฒนา และดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการตลาด

•  ฐานความยินยอม

•  ฐานผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

• เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ ข้อความ โซเชียลมีเดีย ( social media ) หรือติดต่อสื่อสารซึ่งหน้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ และ/หรือกลุ่มของบริษัทฯ และ/หรือหุ้นส่วนธุรกิจ ซึ่งท่านอาจสนใจ

• เพื่อส่งข้อความทางการตลาดเฉพาะบุคคลแก่ท่าน

• เพื่อให้หุ้นส่วนธุรกิจของบริษัทฯ ส่งข้อมูลแก่ท่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการที่ท่านอาจสนใจ

• เพื่อศึกษาวิเคราะห์การใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของท่าน และต่อยอดการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์/บริการ

•  เพื่อทดสอบ วิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่/รูปแบบใหม่ของผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ

การบริหารจัดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ นักลงทุน / ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของบุคคลดังกล่าว

•  เพื่อการดำเนินการต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการการประชุมผู้ถือหุ้น การพิสูจน์ตัวตนและลายมือชื่อในการติดต่อทำธุรกรรมหรือใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้น การจัดส่งเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น โดยสอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เป็นต้น

•  ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

•  เพื่อการดำเนินการต่างๆ ภายใต้ผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย อาทิ การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การบันทึก/ถ่ายทอดภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง ในการประชุม การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

•  ฐานผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยฐานผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะพิจารณาว่า ประโยชน์ดังกล่าวของบริษัทฯ นั้น มีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านหรือไม่ และจะต้องสามารถสรุปได้ว่าประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน

กรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ได้

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย หรือภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาระหว่างบริษัทฯ และท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อท่าน หรือตามที่บริษัทฯ วางแผนว่าจะเข้าทำสัญญากับท่านได้ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจปฏิเสธการให้บริการที่เกี่ยวข้อง แต่บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงกรณีเช่นว่านั้นในขณะที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3 . การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นในกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ที่บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นดังกล่าว

•  จำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ (เช่น เพื่อปฏิบัติตามคำขอชำระเงิน เป็นต้น)

•  มีหน้าที่ตามกฎหมายในการกระทำการดังกล่าว (เช่น เพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต การหลบหลีกภาษี อาชญากรรมทางการเงิน ป้องกันการฟอกเงิน)

•  จำเป็นต้องรายงานตามกฎหมาย ดำเนินคดี ใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

•  กระทำไปเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ (เช่น เพื่อบริหารความเสี่ยง ยืนยันตัวตน ให้บริษัทอื่นสามารถให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ หรือประเมินความเหมาะสมของท่านต่อผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ) และ/หรือ

•  ขอความยินยอมจากท่านในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว และท่านให้ความยินยอม

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นให้กับบุคคลอื่นดังต่อไปนี้

•  บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มของบริษัทฯ และผู้รับเหมาช่วง ตัวแทน หรือผู้ให้บริการที่ทำงานให้บริษัทฯ หรือให้บริการแก่บริษัทฯ หรือแก่บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มของบริษัทฯ รวมถึงพนักงาน ผู้รับเหมาช่วง ผู้ให้บริการ กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของผู้ให้บริการดังกล่าวนี้ด้วย

•  ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแลทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใด ๆ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือเจ้าพนักงานบังคับคดี

•  บุคคลที่ค้ำประกัน หรือวางหลักทรัพย์อื่น ๆ ตามจำนวนที่ท่านมีภาระต้องชำระให้กับบริษัทฯ

•  บุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ชำระเงินให้ และ/หรือได้รับการชำระเงิน

•  ตัวแทน ตัวแทนของบริษัทฯ แผนกการเงิน ระบบการชำระเงิน คู่ค้า และบริษัทอื่น ๆ ที่ท่านลงทุนผ่านบริษัทฯ

•  สถาบันการเงินอื่น ผู้ให้กู้ และผู้ถือหลักประกัน เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร สมาคมการค้า หน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต ผู้ให้บริการการชำระเงิน และตัวแทนเรียกชำระหนี้

•  ผู้จัดการกองทุนใด ๆ ที่ให้บริการด้านการจัดการสินทรัพย์ให้กับท่าน และโบรกเกอร์ใด ๆ ที่แนะนำท่านให้กับบริษัทฯ

•  บุคคล หรือบริษัทใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัท การควบรวม หรือเข้าถือครองกิจการที่เกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้น โดยรวมถึงการโอนสิทธิ หรือหน้าที่ใด ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีอยู่ภายใต้สัญญาระหว่างบริษัทฯ และท่าน

•  หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย รัฐบาล ศาล กระบวนการทางศาล หน่วยงานระงับข้อพิพาท ผู้กำกับดูแล
บริษัทฯ ผู้ตรวจสอบบัญชี และบุคคลใด ๆ ซึ่งแต่งตั้ง หรือร้องขอโดยผู้กำกับดูแลบริษัทฯ ให้ทำการตรวจสอบกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ

•  บุคคลอื่นใดซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม

•  หน่วยงานป้องกันการทุจริตซึ่งใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสืบหา และป้องกันการทุจริต และอาชญากรรมทางการเงินอื่น ๆ และเพื่อยืนยันตัวตนของท่าน

•  บุคคลใด ๆ ที่ออกคำสั่ง หรือบริหารจัดการบัญชีของท่าน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการในนามของท่าน (เช่น ผู้รับมอบอำนาจ ทนายความ เป็นต้น)

•  บุคคลใด ๆ ที่บริษัทฯ ได้รับคำสั่งจากท่านให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังกล่าว และ/หรือ

•  หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลบริษัทฯ เจ้าพนักงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายประกันชีวิต กฎหมายประกันวินาศภัย ที่บริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตาม รวมถึงประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่ใช้บังคับอยู่แล้วในขณะนี้ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต

•  ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดใด ๆ

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลการยืนยันตัวตน หรือข้อมูลการเข้ารหัสแบบทางเดียว (cryptographic hash) ข้อมูลการยืนยันตัวตนของบัญชีทั่วไป เช่น หมายเลขติดต่อ หรืออีเมล์เพื่อการโฆษณาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เว้นแต่ได้กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับลูกค้า และนักลงทุน/ผู้ถือหุ้นหรือรับมอบฉันทะของบุคคลดังกล่าว ในอนาคต ปัจจุบัน และในอดีตตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเคร่งครัด

การส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังต่างประเทศ และถูกเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ ประเทศเช่นว่านั้นอาจไม่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่เพียงพอ ดังที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะได้ประกาศกำหนด ในกรณี ดังกล่าว บริษัทฯ จะทำให้มั่นใจว่าการส่งหรือโอนดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม และการส่ง หรือโอนข้อมูลดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้กับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มของบริษัทฯ ตามนโยบาย หรือกฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (Binding Corporate Rules - BCRs) หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ทุกบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนดที่เหมือนกันในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านต้องการขอรับสำเนา BCRs ของบริษัทฯ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่อีเมล : dpo@cimbthaiauto.com

บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือ เพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามกฎหมายของบางประเทศอาจกำหนดให้บริษัทฯ ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท (เช่น เปิดเผยให้กับหน่วยงานทางภาษี) ในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่มีสิทธิเห็น หรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น กล่าวคือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตามกฎหมาย เพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลา 10 ปีภายหลังจากที่ท่านไม่ได้เป็นลูกค้าของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในการดำเนินข้อพิพาททางสัญญาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้นในระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่า 10 ปีได้ หากบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านแล้ว บริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (เพื่อที่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีความเชื่อมโยงถึงท่านอีกต่อไป)

ในกรณีที่ท่านได้ใช้ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการจากบุคคลที่สาม เช่น บริษัทประกันภัยที่บริษัทฯ แนะนำให้ท่าน บุคคลที่สามดังกล่าว อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบุคคลสามเหล่านั้น

5. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

 ท่านจะต้องทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ มีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยจะต้องแจ้งบริษัทฯ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดย 

 ติดต่อตัวแทนของบริษัทฯ ที่ สาขาของบริษัท หรือ บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02 684 6500

•  ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่/ผ่านทาง สาขาของบริษัท หรือบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02 684 6500

บริษัทฯ จะขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์

6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้สถานการณ์บางประการ ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่าน และจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ /หรือเปิดเผย ข้อมูลของท่านอย่างทันท่วงที

ายละเอียดของสิทธิของท่านเป็นไปตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

•  สิทธิในการขอถอนความยินยอม : ในกรณีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากบริษัทฯ มีฐานอื่นในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

•  สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทฯ

•  สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และสมบูรณ์ ทั้งนี้ โปรดอ่านรายละเอียดการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลในข้อ 5. (ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล)

•  สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล : ท่านมีสิทธิร้องขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป โดยท่านสามารถใช้สิทธิในการขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลนี้ควบคู่ไปกับสิทธิในการคัดค้านในข้อถัดไป อย่างไรก็ตาม สิทธินี้มิใช่การให้สิทธิที่จะขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ก็ได้ทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะพิจารณาแต่ละคำขออย่างระมัดระวังตามข้อกำหนดในกฎหมายใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

•  สิทธิในการขอให้มีการจำกัดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย : ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว เช่น เมื่อท่านต้องการให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หรือเมื่อท่านร้องขอให้บริษัทฯ พิสูจน์เหตุผล หรือฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

•  สิทธิในการเคลื่อนย้ายข้อมูล : ในบางกรณี ท่านสามารถขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถใช้งานโดยทั่วไปได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิดังกล่าวนี้จะใช้ได้เฉพาะในกรณีของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งมอบให้แก่บริษัทฯ และการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้กระทำโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันภายใต้สัญญาได้

•  สิทธิในการคัดค้าน : ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยภายใต้ฐานผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ นอกจากนี้ ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด และเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Profiling)

ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านเห็นว่า บริษัทฯ พนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) หรือประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว

ท่านอาจใช้สิทธิใด ๆ ของท่านได้ตลอดเวลาโดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 10. (ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ) ด้านล่าง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่นใด) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคำขอของท่านไม่มีมูล ซ้ำซ้อน หรือมีมากเกินความจำเป็นอย่างชัดเจน ในอีกทางหนึ่ง บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านในสถานการณ์เหล่านั้นได้

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนของท่าน และรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) โดยเป็นมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่าน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้สามารถดำเนินการตอบกลับได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ และจะแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ

การจัดการกับเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่สาขาของบริษัทฯ หรือ บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02 684 6500 และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การร้องเรียนต่อบริษัทฯ นี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของท่านในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบ และใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยขององค์กรทั้งทางกายภาพ เชิงเทคนิค และเชิงบริหารที่ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และถูกเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ โดยพนักงานของบริษัทฯ นั้น ได้รับการอบรม และฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมฝึกฝนดังกล่าว พนักงานจะได้รับโทษทางวินัย

8. หน้าที่ของท่าน

ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตัวของท่านเอง หรือในนามของท่าน มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุดหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อท่านเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ แล้ว ท่านจะมีหน้าที่ตามสัญญาในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายได้ การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย

ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลการจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ หากท่านไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้สิทธิ และปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ จะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนั้น สามารถดูได้จากวันที่ด้านบนของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

10. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใด ๆ โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่

•  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าที่สาขาของบริษัทฯ

•  บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02 684 6500

•  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีเมล dpo@cimbthaiauto.com

•  สำนักงานใหญ่ของ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด เลขที่ 44  อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 24 ห้อง ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  10330


หมายเหตุ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้บังคับเมื่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ

________________________________

* สิทธิในการขอถอนความยินยอม เท่านั้น


ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าของบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม 

นโยบายสำหรับคุกกี้

ปรับปรุงล่าสุด 10 พฤษภาคม 2564

บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด (“บริษัท”) มีการเก็บข้อมูลคุกกี้ที่ https://www.cimbthaiauto.com (บริการ)
ประกาศการเก็บข้อมูลคุกกี้ของผู้ใช้นี้อธิบายว่าคุกกี้คืออะไร บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร บุคคลที่สาม หุ้นส่วนธุรกิจของบริษัทที่ใช้คุกกี้ในบริการได้อย่างไร ทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ที่บริษัทนำเสนอให้แก่ท่าน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

คุกกี้คืออะไร
คุกกี้คือข้อความขนาดเล็กที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณส่งมาจากเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ไฟล์คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณและช่วยให้บริการหรือบุคคลที่สามสามารถจดจำคุณได้และทำให้การเยี่ยมชมครั้งต่อไปของคุณง่ายขึ้นและบริการมีประโยชน์กับคุณมากขึ้น
หมายเหตุ คุกกี้อาจเป็นคุกกี้ "ถาวร" หรือ "เซสชัน" ก็ได้

บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร
เมื่อคุณใช้และเข้าถึงบริการบริษัทอาจวางไฟล์คุกกี้จำนวนหนึ่งไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้: เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันบางอย่างของบริการเพื่อให้การวิเคราะห์จัดเก็บการตั้งค่าของคุณเพื่อให้สามารถส่งโฆษณาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของบริษัท และช่วยระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและปกป้องผู้ใช้จากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการโฆษณาตามพฤติกรรม

บริษัทใช้คุกกี้ทั้ง "ถาวร" และ "เซสชัน" ในบริการมีประเภทต่างๆดังนี้:

 1. คุกกี้ที่จำเป็น
  • คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานกับเว็บไซต์ และไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของบริษัทได้ และโดยปกติแล้ว คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดไว้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการร้องขอบริการของคุณ เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณทำการบล็อก หรือเตือนให้คุณทราบเกี่ยวกับคุกกี้เหล่านี้ แต่นั่นอาจทำให้บางส่วนของไซต์ไม่สามารถทำงานได้
 2. คุกกี้ประสิทธิภาพ
  • คุกกี้เหล่านี้ช่วยบริษัทในการนับจำนวนและที่มาของการเข้าชม เพื่อให้บริษัทสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพไซต์ของบริษัทได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้บริษัททราบว่าหน้าใดได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุด และทราบว่าผู้เยี่ยมชมเข้าดูส่วนใดบ้าง ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้เหล่านี้จัดเก็บไว้จะถูกรวมไว้ด้วยกัน จึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน บริษัทจะไม่ทราบว่าคุณเข้าชมไซต์ของบริษัทเมื่อใด
 3. คุกกี้การใช้งาน
  • คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการทำงานของไซต์และการปรับแต่งไซต์ให้เหมาะกับผู้ใช้ เช่น วิดีโอและการสนทนาสด คุกกี้เหล่านั้นอาจได้รับการกำหนดโดยบริษัทหรือผู้ให้บริการจากบริษัทอื่นที่บริษัทได้เพิ่มบริการของพวกเขาลงในหน้าเพจ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน ฟังก์ชันบางอย่างของไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้อง
 4. คุกกี้กำหนดเป้าหมาย
  • คุกกี้เหล่านี้จะถูกกำหนดผ่านไซต์ของบริษัทโดยพาร์ทเนอร์โฆษณาของบริษัท โดยบริษัทดังกล่าวอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของคุณ และแสดงโฆษณาที่คุณสนใจบนไซต์อื่นๆ คุกกี้เหล่านี้ทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน คุณจะไม่เห็นโฆษณาที่คุณเป็นเป้าหมายบนเว็บไซต์ต่างๆ
 5. โซเชียลมีเดีย
  • คุกกี้เหล่านี้ได้รับการกำหนดโดยบริการโซเชียลมีเดียที่บริษัทได้เพิ่มบนไซต์ เพื่อช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันเนื้อหากับเพื่อนๆ และเครือข่ายของคุณได้ คุกกี้เหล่านี้สามารถติดตามเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อเข้าชมไซต์อื่นๆ และสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับความสนใจของคุณได้ ซึ่งจะส่งผลต่อเนื้อหาและข้อความที่คุณเห็นบนเว็บไซต์อื่นๆ ที่คุณเข้าชม หากคุณไม่อนุญาตให้คุกกี้เหล่านี้ทำงาน คุณจะไม่สามารถใช้หรือดูเครื่องมือการแบ่งปันเหล่านี้ได้


คุณมีทางเลือกอะไรเกี่ยวกับคุกกี้บ้าง?
หากคุณต้องการลบคุกกี้หรือสั่งให้เว็บเบราว์เซอร์ของคุณลบหรือปฏิเสธคุกกี้คุณสามารถทำได้ดังต่อไปนี้:

 1. คุณสามารถจัดการคุกกี้ที่คุณอนุญาตบนคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่คุณใช้และได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการเสนอคุกกี้ มีคำแนะนำแนวทางเกี่ยวกับวิธีจัดการคุกกี้ของคุณโดยใช้อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ยอดนิยมในหัวข้อถัดไป
 2. เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ได้โดยเปิดใช้งานการตั้งค่า "ไม่ยอมรับคุกกี้" ในเบราว์เซอร์ของคุณ
 3. หากคุณตัดสินใจที่จะไม่ใช้คุกกี้อาจเป็นไปได้ว่าฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์ของบริษัทไม่พร้อมใช้งานสำหรับคุณหรือฟังก์ชั่นส่วนบุคคลนั้นมีให้สำหรับคุณในขอบเขตที่จำกัดเท่านั้น

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของบุคคลที่สามสำหรับการวิเคราะห์และการตลาดออนไลน์ผ่านทาง ตั้งค่าคุกกี้ที่ปุ่มด้านล่าง
อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากคุณลบคุกกี้หรือปฏิเสธที่จะยอมรับคุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดที่บริษัทนำเสนอได้คุณอาจไม่สามารถจัดเก็บค่ากำหนดของคุณได้และบางหน้าของบริษัทอาจแสดงไม่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าหากคุณลบคุกกี้หรือปฏิเสธที่จะยอมรับคุณอาจไม่สามารถใช้คุณสมบัติทั้งหมดที่บริษัท นำเสนอได้ คุณอาจไม่สามารถจัดเก็บค่ากำหนดของคุณได้และบางหน้าของบริษัท อาจแสดงไม่ถูกต้อง

คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ไหน?
โปรดศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีควบคุมคุกกี้สำหรับเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไปดังเว็บไซต์ด้านล่าง

 • Google chrome
  https://support.google.com/chrome/answer/95647? .Platform%3DDesktop&
 • Microsoft Internet Explorer
  https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Firefox
  https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop? -US& -and-disable-cookies-website-preferences


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CIMB Thai Auto คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ศึกษาได้ที่ประกาศความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ https://www.cimbthaiauto.com/privacy-notice.php 

 


Top