รถประมูล

announce
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

ขั้นตอนการประมูล

1.ตรวจสอบสภาพรถยนต์คันที่สนใจ
ตรวจสอบสภาพรถยนต์คันที่สนใจล่วงหน้า 1-2 วัน ก่อนวันประมูล (แล้วแต่สถานที่ประมูล) หากต้องการขอสินเชื่อ ติดต่อ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด 02 684 6500

2.ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประมูล
นำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนประมูลพร้อมชำระเงินค่ามัดจำป้าย 20,000 บาท

3. เข้าร่วมประมูล
ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถแสดงเจตจำนงประมูลรถคันที่สนใจ โดยการยกมือชูป้ายประมูล

4.ชำระเงิน
กรณีประมูลได้ ชำระค่ารถ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียมการประมูล (ขึ้นอยู่กับบริษัทประมูล) กรณีประมูลไม่ได้ ขอรับเงินค่ามัดจำป้ายคืน

5.ติดต่อรับรถยนต์
ผู้ประมูลสามารถนำรถกลับได้ เมื่อชำระค่ารถ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าธรรมเนียนการประมูล ครบถ้วนตามราคาประมูล

6.รับเอกสารการโอนสิทธื์
สามารถขอรับเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ได้ที่บริษัทที่ประมูล ภายใน 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่ท่านชำระเงินครบถ้วน

Top