ประกาศต่างๆ

announce
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และสินเชื่อซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ แคช สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

ช่องทางยกเลิกความยิมยอมทางการตลาด

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะยกเลิกการให้ความยินยอมในข้อมูลเปิดเผยที่ควรทราบเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย การเสนอบริการของบริษัท หรือการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรือทำการตลาดผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ จากบุคคลและนิติบุคคลอื่น ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายชื่อบุคคลอื่นและหรือยกเลิกการติดต่อจากบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
E-mail address : customerservice@cimbthaiauto.com
โดยระบุรายละเอียดของเรื่องที่ต้องการ พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ช่องทางที่ 2 ทางโทรศัพท์
บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ จำกัด โทร 02 684 6500 กด 2

Top